Bio

I mina bilder tolkar jag intryck från platser som bär våra spår. Jag strävar efter att förmedla en känsla av lugn och empati inför sådant vi glömt bort att bry oss om.
Med ett avskalat, naturalistiskt bildspråk undersöker jag motsättningar i våra tankesätt, vår historia och våra livsvillkor. Människans natur är en mångbottnad berättelse, som både handlar om oss själva och vårt förhållningssätt gentemot omgivningen.

Min nyfikenhet väcks av platser vi glömt. Som en gång inte var obetydliga.
Ett kalhygge, där det innan skogen fanns ett torp. Med så mycket sten.
En brandtomt vid ett nedlagt bruk. Där odlat och ogräs vävs ihop.
En sophög under en buske. Tyget på en fuktig soffa som har fått nytt mönster av alger och lav.
Upplevelsen av en sådan plats kan vara fridfull, för att inom loppet av några sekunder skifta till det motsatta. En plötslig vindil är allt som krävs och med ens ter sig omgivningen främmande och ogästvänlig. Man inser att man är ensam och att naturen är kaos.

För att understryka komplexiteten i motivets narrativ, använder jag helst en kombination av material med kontrasterande egenskaper, som mjukt och hårt eller organiskt och mekaniskt.
Min föredragna färgskala består av dämpade kulörer som ett sätt att ge utrymme åt och balansera starkare valörkontraster.
Genom mina verk vill jag lyfta fram sådant vi annars väljer bort och visa det vi tar för givet i ovana sammanhang.


I interpret impressions from various locations marked by human life. I strive to convey a sense of calmness and empathy towards things we’ve forgotten to care about.
With a simplified, naturalistic imagery, I explore the contradictions in our ways of thinking, our history and our living conditions. Human nature is a multifaceted concept, which contains the stories of both ourselves and our attitudes towards our surroundings.

My curiosity is triggered by, the places we’ve forgotten. Which didn’t use to be insignificant.
A clear-cut in the forest, once the site of a cottage. The tiny old field surrounded by heaps of stone.
Near an abandoned mill, the remains of a house burned down years ago. Crops and weeds interwoven in the former garden.
A trash pile underneath a bush. The fabric on a damp sofa has gotten a new pattern from algae and lichen.
Such a location may seem very peaceful, but within just a few seconds that sensation can drastically shift. A sudden gust of wind is all it takes to make the surroundings feel unfamiliar and inhospitable. You realize that you are alone and that nature is chaos.

To emphasize the complexity of the subject’s narrative, I prefer to use a combination of materials with contrasting properties, such as soft and hard or organic and mechanical.
My preferred color range consists of muted colors as a way to give space to and balance a higher value contrast.
Through my works I want to highlight things that we usually filter out and show what we take for granted in unexpected contexts.